Sunday, 01 September 2013

Pietermaritzburg launch of Kobus Moolman's Left Over


The Pietermaritzburg launch of Kobus Moolman's Left Over will be on Sunday, September 8 at 11am at Café Tatham at the Tatham Art Gallery. RSVP Bryony.Clark@msunduzi.gov.za

No comments: